Leverandørundersøkelser

Det er krevende å ta gode avgjørelser når man anskaffer tjenester utenfor eget fagfelt. Hvilke kriterier skal man bedømme etter? Eksisterende avtaler med leverandrører kan også ha godt av en gjennomgang fra tid til annen; nye utfordrere og ny teknologi kan ha kommet til i markedet, med bedre tjenester til lavere pris eller med større fokus på sikkerhet. Vi stiller vår ekspertise og erfaring til rådighet i disse prosessene så dere kan ta trygge, gode og langsiktige beslutninger.

Bedriftens konkrete behov er avgjørende

Det kan være utfordrende å få oversikt over alle de ulike leverandørene og tjenestetilbyderene som er involvert i bedriftens dag-til-dag operasjoner. Uten en god oversikt over eksisterende leverandører risikerer man å betale overpris eller at tjenesten holder lav kvalitet sammenlignet med konkurenter. Sikkerhet og personvern er også viktige aspekter som kan få store konsekvenser for deres bedrift hvis avtalene er mangelfulle eller sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

En forutsetning for gode beslutningsprosesser er at vi blir bedre kjent med bedriftens tekniske løsninger, sikkerhetskultur og de ansatte. For etablerte bedrifter av en viss størrelse vil det være en fordel å formalisere “bli-kjent”-fasen ved å gjennomføre en Cyberbefaring.

Vi identifiserer og vurderer aktuelle aktører

Etter at vi har blitt kjent med bedriftens situasjon og behov, skaffer vi oss en oversikt over de aktuelle leverandørene i markedet og foretar en grovsortering. Aktørene vektes ut ifra kriteriene og verdiene som er viktige for dere. I tilfeller hvor det ikke finnes én enkelt aktør som kan dekke hele deres behov, vil vi matche kompatible aktører som samlet kan levere tjenestene dere etterspør. I denne fasen bruker vi hovedsakelig offentlig tilgjengelig informasjon, vårt eget nettverk, tidligere erfaringer – og i noen tilfeller slår vi av en uformell prat.

Innhenting av kvalitet-, pris- og tjenestetilbud på deres vegne

Neste steg er å kontakte de utvalgte leverandørene og forhandle frem et formelt tilbud på den aktuelle leveransen. Eksisterende leverandører blir gitt mulighet til å reforhandle nåværende avtaler. I denne prosessen retter vi et kritisk blikk på bruksvilkårene, sikkerhetstekniske rutiner, behandling av personverndata og ulike rettigheter som kompensasjonsordninger ved avvik. Vi avdekker informasjonen som er viktig å få avklart ved å stille de nødvendige spørsmålene.

God forståelse fører til trygge avgjørelser

Til slutt lager vi en skriftelig oppsummering som danner et beslutningsgrunnlag for ledelsen. Videre bistår vi gjerne i den interne prosessen vedrørende nye eller eksisterende aktører og fremskaffede tilbud. Mange finner det nyttig å få “oversatt” teknisk sjargong til et mer tilgjenglig språk. Vi stiller vår tekniske kompetanse til rådighet i videre forhandlingsrunder frem til endelig avtale foreligger.